Collected and purified water

CPV code: 41000000-9.

Parent caregory: EN.

Sub categories

41000000-9: Collected and purified water
41100000-0: Natural water

Change language

Събрана и пречистена вода
Shromážděná a upravená voda
Indvundet og renset vand
Rohwasser und aufbereitetes Wasser
Συλλογή και καθαρισμός νερού
Collected and purified water
Agua recogida y depurada
Kogutud ja puhastatud vesi
Puhdistettu vesi
Eau collectée et purifiée
Collected and purified water
Összegyűjtött és tisztított víz
Acqua captata e depurata
Surinktas ir išvalytas
Iegūtais un attīrītais ūdens
Ilma miġbur u purifikat
Verzameld en gezuiverd water
Woda zlewnicza i oczyszczona
Água captada e tratada
Apă captată şi epurată
Zachytená a vyčistená voda
Zbrana in očiščena voda
Uppsamlat och renat vatten